Warunki licencji

1. Autorem programu PITy IPS zwanego dalej Programem jest IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne – Marcin Konopka zwane dalej Autorem.

2. Użytkownikiem Programu może być dowolna osoba fizyczna lub prawna, firma lub instytucja zwana dalej Użytkownikiem.

3. Licencja na korzystanie z Programu jest bezpłatna dla Użytkownika, który wypełnia do 3 zeznań za rok podatkowy. Aby wypełnić większą ilość zeznań za dany rok podatkowy, Użytkownik jest zobowiązany do zakupu odpowiedniej licencji i zarejestrowania jej w Programie.

4. Użytkownicy korzystający z Programu na warunkach licencji bezpłatnej wyrażają zgodę na to, aby Program podpowiedział w zeznaniu numer KRS promowanej Organizacji Pożytku Publicznego.

5. Użytkownicy korzystający z Programu na warunkach licencji bezpłatnej oraz Użytkownicy posiadający zakupioną licencję mają prawo do wykorzystania Programu na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych ulokowanych pod jednym adresem fizycznym albo adresem fizycznym jednostki organizacyjnej Użytkownika.

6. Użytkownik ani każda inna osoba nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS, sprzedawania i wypożyczania Programu.

7. Opracowania, o których mowa w punkcie 6, nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.

8. Autor Programu dołożył NAJWIĘKSZYCH starań, aby Program działał prawidłowo w zakresie technicznym a szczególnie merytorycznym. Ponieważ Program jest tworem myśli ludzkiej, nie można wykluczyć, że nie jest wolny od błędów. Z tego powodu Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne.

9. Program nie jest źródłem prawa. Dodatkowe opracowania w nim zawarte mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa, ani objaśnień podatkowych, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej.

10. Publikowanie Programu na płytach CD-ROM dołączanych do gazet i czasopism jest możliwe tylko za pisemną zgodą Autora.

11. Rozpowszechnianie Programu na stronach internetowych jest dozwolone po uzyskaniu pisemnej (e-mail) zgody Autora.

12. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej Programu i przekazywanie innym osobom.

13. W żadnym przypadku nie jest dozwolone rozpowszechnianie, sprzedawanie ani pośredniczenie w sprzedaży numerów licencji lub plików z numerami licencji bez zawarcia odpowiednich umów pisemnych z Autorem. Lista wszystkich pośredników jest dostępna na stronie Autora – https://www.ips-infor.com.pl.

IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne – Marcin Konopka


Zapisz się!

Otrzymuj informacje o nowych programach i możliwościach